دبیران دبیرستان پسرانه دانشجو  

 

 

 

 

 

 

 

 

         جناب آقای بهبد            
   دبیر درس ریاضیات رشته انسانی 
    

 

 

 

  جناب آقای بیدگلی    
دبیر درس زبان انگلیسی
  

 

 

 

 

 

 

جناب آقای داداش زاده       
دبیر درس عربی     
 
 

 

 

 

 

 جناب آقای دهلوی
دبیر دروس فارسی و نگارش
        
 

 

 

 

 

 

 

        جناب آقای انتظام           
دبیر درس ریاضیات   
 
 
 

 

 

 

 

      جناب آقای اسماعیلی      
  دبیر درس زبان انگلیسی 
 
   

 

 

 

 

 

 

     جناب آقای فلاح         
 دبیر درس ریاضیات گسسته   
   
 

 

 

 

 

         جناب آقای قانع          
       دبیر درس ریاضیات         
 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای معصومی        
دبیر درس زیست شناسی       
 

 

 

 

 

 

          جناب آقای مؤدب             
 دبیر درس هندسه     
      

 

 

 

      جناب آقای محمدی نویسی        
   دبیر درس هندسه      
 
 
 

 

 

     جناب آقای رعنایی          

    دبیر دروس تاریخ و جغرافی      

 

 

 

 

            جناب آقای روا                 
 دبیر دروس فلسفه و منطق     
       

 

 

 

             جناب آقای رضازاده             
دبیر درس فیزیک   
       

 

 

 

         جناب آقای صادقی              
دبیر دروس فارسی و فنون ادبی 
        

 

 

 

          جناب آقای تاجیک          
دبیر درس عربی 
 
       

 

 

                           جناب آقای زمان             
                    دبیر درس ریاضیات
 
 
 

 

 

                        جناب آقای فخاری  
                      دبیر درس رسانه    
 
 
 

 

 

                        جناب آقای میرحاج        
                      دبیر درس فیزیک    
 
 

 

 

جناب آقای ستینه
دبیر دروس تخصصی انسانی
 
 

 

 

      جناب آقای زارعی
دبیر دروس فارسی و نگارش و فنون ادبی
 
 

           

 

جناب آقای بهزادی منش
                       دبیر درس شیمی
 
 
 
 

 

 

جناب آقای فرهنگیان

دبیر درس دین و زندگی

 

 

 

جناب آقای عباسی 

دبیر درس عربی

 

جناب آقای بابازاده

دبیر درس شیمی

 

 

 

جناب آقای ترکمان

دبیر دروس فارسی و نگارش و فنون ادبی

 

 

 

جناب آقای فرزانه 

دبیر دروس جامعه و روان شناسی

 

 

 

 

جناب آقای زارع

دبیر درس فیزیک

 

 

جناب آقای مولایی

دبیر درس ریاضیات