دبیران دبیرستان پسرانه دانشجو  
 

 

جناب آقاي مهماندوست

دبير درس ادبيات فارسي

 

 

 

جناب آقاي فرهنگيان

دبير درس دين و زندگي

 

 

 

جناب آقای زارع
دبیر درس فيزيك
 
 
 

 

 

  جناب آقای بیدگلی    
دبیر درس زبان انگلیسی
 
 
 

 

 

 

 

 

جناب آقای خوبان
دبیر درس عربي
 
 
 

 

 

 

 

 جناب آقای طالبی
دبیر دروس فلسفه و منطق
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        جناب آقای تجربه کار          
دبیر دروس فارسی و فنون ادبی
 
 
 

 

 

 

 

      جناب آقای اسماعیلی      
  دبیر درس زبان انگلیسی
 
 
 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای فلاح
دبیر درس ریاضیات گسسته
 
 
 

 

 

 

 

جناب آقای پور ابراهیمی
دبیر درس شیمی
 
 
 

 

 

 

 

 

جناب آقای معصومی
دبیر درس زیست شناسي
 
 
 

 

 

 

 

جناب آقای سید احمدی
دبیر درس ریاضیات
 
 
 

 

 

 

جناب آقای محمدی نویسی
دبیر درس هندسه
 
 
 
 

 

 

جناب آقای رعنایی

دبیر دروس تاریخ و جغرافي
 
 
 

 

 

جناب آقای احمدی
دبیر دروس فلسفه و منطق
 
 
 

 

 

جناب آقای حسین پور
دبیر درس ریاضیات
 
 
 

 

 

جناب آقای صادقی
دبیر دروس فارسی و فنون ادبي
 
 
 

 

 

جناب آقای فخاري
دبیر درس تفكر و سواد رسانه اي
 
 
 

 

 

جناب آقای زمان
دبیر درس ریاضیات
 
 
 

 

 

جناب آقای بهزادی منش

دبیر درس شیمی
 
 
 

 

 

جناب آقای میرحاج
دبیر درس فیزیک
 
 
 

 

 

جناب آقاي عباسي

دبير درس عربي

 

 

 

 

جناب آقاي بابازاده
دبير درس شیمي
 
 
 
   
جناب آقاي مولائي
دبير درس رياضيات
 
 
 
 

 

 

جناب آقای افروغ

دبیر دروس فارسي و فنون ادبي