کادر اداری آموزشی دبیرستان پسرانه دانشجو  

کادر اداری آموزشی دبیرستان پسرانه دانشجو

سال تحصیلی 1399-1400

 

 

 

 

 

 

                 

                   جناب آقای فخاری
           مدیر دبیرستان

 

 

 

 

 

 

                        جناب آقای عامری      
                       معاون آموزشی       

 

 

 

 

 

          جناب آقای مهرپرور       
          مشاور پایه دوازدهم        

 

 

 

 

 

 

 

      جناب آقای مهری      

        مشاور پایه یازدهم         

 

 

 

 

 

          جناب آقای بابائیان       
      مشاور پایه دهم       

 

 

 

 

 

 

 

      جناب آقای صادقی      
     معاون پرورشی        

 

 

 

 

 

        جناب آقای خوش سیما       
      مشاور کنکور       

 

 

 

 

 

 

جناب آقای قاسمی     
مالی اداری       

 

 

 

 

        جناب آقای غفاری           
  معاون انضباطی