کادر اداری آموزشی دبیرستان پسرانه دانشجو  

کادر اداری آموزشی دبیرستان پسرانه دانشجو

 

                   جناب آقای فخاری
           مدیر دبیرستان

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

جناب آقای عامری
معاون آموزشی
 
 

 

 

 

 

    

جناب آقای بابائیان
مشاور پایه دهم
 
 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای مهری

مشاور پایه یازدهم و دوازدهم

 

 

 

 

  

جناب آقای خوش سیما
مشاور کنکور

 

 

 

 

 

 

 

  جناب آقای محمدی
معاون مالی اداری

 

 

 

 

 

          جناب آقای غفاری
معاون انضباطی